ApeX Programmany göçürip al - ApeX Turkmenistan - ApeX Türkmenistan

Jübi telefony üçin “ApeX” programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Android, iOS)
Jübi tehnologiýasynyň günsaýyn ösýän dünýäsinde ykjam enjamyňyza programmalary göçürip almak we gurmak, mümkinçiliklerini artdyrmagyň adaty we möhüm bölegine öwrüldi. Bu gollanma, täze programmalary edinmek, ykjam enjamyňyzdaky iň täze gurallara, güýmenje we kömekçi enjamlara aňsatlyk bilen girip biljekdigiňizi üpjün eder.

Jübi telefony üçin “ApeX” programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Android, iOS)

IOS Telefonynda ApeX programmasyny göçürip alyň

Söwda platformasynyň ykjam wersiýasy onuň web wersiýasy bilen doly meňzeýär. Netijede, söwda, goýum we pul almakda hiç hili kynçylyk bolmaz. Mundan başga-da, iOS üçin ApeX söwda programmasy onlaýn söwda üçin iň oňat programma hasaplanýar. Şeýlelikde, dükanda ýokary bahasy bar.

App Store-dan resmi ApeX programmasyny göçürip alyň ýa-da şu ýere basyň . “ApeX Protocol: Trade Crypto” programmasyny gözläň we ony iPhone ýa-da iPad-a göçürip alyň.
Jübi telefony üçin “ApeX” programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Android, iOS)
Gurluşyň tamamlanmagyna garaşyň. Soňra “ApeX” programmasyna ýazylyp, söwda başlamak üçin girip bilersiňiz.
Jübi telefony üçin “ApeX” programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Android, iOS)


“Android” telefonyna “ApeX” programmasyny göçürip alyň

“Android” üçin “ApeX” söwda programmasy onlaýn söwda üçin iň oňat programma hasaplanýar. Şeýlelik bilen, dükanda ýokary reýtinge eýe, söwda, goýum we pul çykarmakda-da kynçylyk bolmaz.

“Google Play” dükanyndan resmi “ApeX” ykjam programmasyny göçürip alyň ýa-da şu ýere basyň . “ApeX Protocol: Trade Crypto” programmasyny gözläň we ony Android Telefonyňyzda göçürip alyň.

Göçürip almak üçin [Gurmak] düwmesine basyň.
Jübi telefony üçin “ApeX” programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Android, iOS)
Gurluşyň tamamlanmagyna garaşyň. Soňra “ApeX” programmasyna ýazylyp, söwda başlamak üçin girip bilersiňiz.
Jübi telefony üçin “ApeX” programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Android, iOS)

Gapjygyňyzy jübi telefonynda “ApeX” programmasyna nädip birikdirmeli

Ilki bilen [Hasap] sahypasynda [ Birikdirmek ] düwmesine basyň .
Jübi telefony üçin “ApeX” programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Android, iOS)
Halaýan gapjygyňyzy iki sany ýönekeý usul bilen ApeX Pro-a birikdiriň.
  • Gapjygyňyzy Metamask, Ynam gapjygy, Coinbase gapjyk we ş.m. ýaly göni birikdirip bilersiňiz
  • Sosial hasaplaryňyzyň üsti bilen e-poçta, Twitter, Facebook, Apple ID we ş.m.
Jübi telefony üçin “ApeX” programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Android, iOS)

Göni gapjyk birikmesi

1. ApeX Pro-da bar bolan gapjyk opsiýalaryndan gapjygyňyzy saýlaň ýa-da WalletConnect ykjam QR kody arkaly birikdiriň,
Jübi telefony üçin “ApeX” programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Android, iOS)
ýokarda sanalan gapjyklaryňyz ýok bolsa, ApeX Pro-a girmek üçin birini döretmeli bolarsyňyz. Ine, ApeX pro-nyň goldaýan gapjyklary:
  • Metamask
  • Coinbase gapjyk
  • Gapjyk
  • Blemgoşar gapjygy
  • imToken gapjyk
  • BitKeep gapjyk
  • TokenPocket

2. Gol çekmek haýyşyny tassyklamak

Gapjykdaky eýeçiligiňizi tassyklamak we ApeX Pro-a puluňyzy goýum we pul serişdeleri üçin ulanmaga ygtyýar bermek üçin indiki gol haýyşyny tassyklamaly. Bu gol haýyşyny doldurmak bilen baglanyşykly gaz tölegleriniň ýokdugyny bellemelidiris.
Jübi telefony üçin “ApeX” programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Android, iOS)

Sosial ulgamlar bilen baglanyşyk

1. “Partle Wallet” integrasiýasy tarapyndan size hödürlenen elýeterli opsiýalardan islän sosial hasabyňyzy saýlaň “

ApeX Pro” “Particle Wallet” bilen hyzmatdaşlykda “Multi Party Party Computing” (MPC) gapjyk hyzmatyny bökdençsiz goşdy. Ulanyjylar söwda amallaryna gatnaşmazdan ozal aýratyn gapjyk göçürip almak we hasaba almak talaplaryny aradan aýyryp, sosial hasaplaryny ulanyp, ApeX Pro-a girip bilerler. Bu tertipleşdirilen amal, adatça gapjyk birikmeleri bilen baglanyşykly şahsy açarlary ýa-da tohum sözlemlerini dolandyrmak zerurlygyny aradan aýyrýar.
Jübi telefony üçin “ApeX” programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Android, iOS)

2. E-poçtaňyz ýa-da sosial media hasaplaryňyz bilen “Particle Wallet” -e ygtyýarnama beriň
Jübi telefony üçin “ApeX” programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Android, iOS)
Iş stoly platformasyna meňzeş ýaly, sosial hasabyňyza girmegiňiz we “Particle Wallet” -e saýlan sosial platformaňyzda ygtyýarnama berilmegi soralar. Bir gezek gutaransoň, üstünlikli birleşersiňiz!
Thank you for rating.