ApeX Sorag - ApeX Turkmenistan - ApeX Türkmenistan

ApeX-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar
“ApeX” -iň ýygy-ýygydan soralýan soraglary (FAQ) arkaly gezmek, ulanyjylara umumy soraglara çalt we maglumatly jogap bermek üçin döredilen gönümel prosesdir. Sorag-jogap soraglaryna girmek üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:


Gapjyk

Platformaňyz howpsuzmy? Akylly şertnamalaryňyz barlanýarmy?

Hawa, ApeX protokolyndaky (we ApeX Pro) akylly şertnamalar BlockSec tarapyndan doly barlanýar. Şeýle hem, platformadaky ekspluatasiýa töwekgelçiligini azaltmak üçin safe3 bilen näsazlyk köpeltmek kampaniýasyny goldamagy meýilleşdirýäris.

Apex Pro haýsy gapjyklary goldaýar?

Apex Pro häzirki wagtda goldaýar:
 • MetaMask
 • Ynam
 • Blemgoşar
 • BybitWallet
 • Bitget gapjyk
 • OKX gapjyk
 • Walletconnect
 • imToken
 • BitKeep
 • TokenPocket
 • Coinbase gapjyk

Bybit ulanyjylary gapjyklaryny ApeX Pro-a birikdirip bilermi?

Bybit ulanyjylary indi Web3 we Spot gapjyklaryny Apex Pro-a birikdirip bilerler.

Testnet-e nädip geçmeli?

Testnet opsiýalaryny görmek üçin gapjygyňyzy ilki ApeX Pro bilen birikdiriň. 'Söwda' sahypasynyň aşagynda sahypanyň ýokarky çep tarapynda ApeX Pro nyşanynyň gapdalynda görkezilen Testnet opsiýalaryny tapyp bilersiňiz.
Dowam etmek üçin islenýän testnet gurşawyny saýlaň.

ApeX-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar

Gapjyk birikdirip bolmaýar

1. Gapjygyňyzy iş stolunda we programmada ApeX Pro-a birikdirmegiň kynlygynyň dürli sebäpleri bolup biler.

2. Iş stoly

 • Brauzerde integrasiýa bilen MetaMask ýaly gapjyklary ulanýan bolsaňyz, Apex Pro-a girmezden ozal integrasiýa arkaly gapjygyňyza girendigiňize göz ýetiriň.

3. Programma

 • Gapjyk programmaňyzy iň soňky wersiýa täzeläň. Şeýle hem, “ApeX Pro” programmaňyzyň täzelenendigine göz ýetiriň. Notok bolsa, iki programmany hem täzeläň we täzeden birikdirip görüň.
 • Birikdirmek meselesi VPN ýa-da serwer ýalňyşlyklary sebäpli ýüze çykyp biler.
 • Käbir gapjyk programmalary “Apex Pro” programmasyny işe girizmezden ozal açylmagyny talap edip biler.

4. Goşmaça kömek üçin “ApeX Pro Discord” kömekçi kömegi bilen bilet tabşyrmagy göz öňünde tutuň.

ApeX goldawyndan nädip çalt jogap alyp bilerin?

“ApeX” “Discord” platformasyndaky kynçylyklaryňyz barada biletiňizi gysga wagtda alanda, biletiňiz döredilenden 7 günüň dowamynda oňa jogap bererler.

ApeX haýsy dilde jogap berip biler?

“Apex” iňlis dilini köplenç halaýar, ýöne olaryň mandarin, rus, Bhasa we ýapon dillerini ulanmagyna kömek edip biljek topar agzalary bar.

Sosial ulgamlar tarapyndan “Apex” goldawy

“Apex” sizi “Twitter” (X), “Discord” we “Telegram” arkaly goldap biler. Bularyň hemmesi ApeX-iň Sosial ulgamlary, esasy baglanyşyk aşakda.
ApeX-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar

Yza çekmek

Ethereum yzyna almak?

“ApeX Pro”, “Ethereum” ulgamynyň üsti bilen iki sany çykarmak mümkinçiligini hödürleýär: Ethereum Çalt Çekişler we Ethereum Adaty Çekişler.

Ethereum çalt çykarmak?

Çalt çykdajylar, serişdeleri derrew ibermek üçin ulanyjylaryň likwidligi üpjün edijini ulanýar we ulanyjylardan 2-nji gatlak blokynyň alynmagyna garaşmagyny talap etmeýär. Ulanyjylar çalt yza çekmek üçin 1-nji gatlak amalyny ibermeli däldirler. Sahnanyň aňyrsynda, likwidligi üpjün ediji derrew Ethereuma geleşik iberer, bir gezek gazylansoň, ulanyja pul iberer. Ulanyjylar geleşik üçin töleýän gaz tölegine deň ýa-da ondan ýokary bolan likwidligi üpjün edijä töleg tölemeli we çykaryş mukdarynyň 0,1% -ini (iň az 5 USDC / USDT) tölemeli. Çalt pul almak hem iň ýokary mukdarda 50,000 dollar.

Ethereum adaty çykdajylar?

Adaty çykdajylar, yzyna almak prosesini çaltlaşdyrmak üçin likwidligi üpjün edijini ulanmaýar, şonuň üçin ulanyjylar 2-nji gatlak blokynyň işlenmezden ozal alynmagyna garaşmalydyrlar. 2-nji gatlak bloklary her 4 sagatdan takmynan bir gezek gazylýar, ýöne bu tor şertlerine baglylykda has ýygy ýa-da az (8 sagada çenli) bolup biler. Adaty çykdajylar iki ädimde bolup geçýär: ulanyjy ilki bilen adaty yzyna alynmagyny haýyş edýär we indiki 2-nji gatlak gazylansoň, ulanyjy öz serişdelerini talap etmek üçin 1-nji gatlak Ethereum amalyny ibermeli.

Ethere däl çykarmak?

“ApeX Pro” -da emläkleriňizi başga bir zynjyra gönüden-göni yzyna almak mümkinçiligi bar. Ulanyjy EVM bilen utgaşdyrylan zynjyry yzyna almagy başlanda, aktiwler ilkinji gezek ApeX Pro's Layer 2 (L2) aktiw howzuna geçirilýär. Netijede, “ApeX Pro” ekwiwalent aktiw mukdaryny öz aktiw howuzyndan ulanyjynyň degişli çekiş zynjyryndaky bellenen adresine geçirmegi aňsatlaşdyrýar.

Iň ýokary çykdajy mukdarynyň diňe bir ulanyjynyň hasabynda jemlenen aktiwler bilen däl, eýsem maksat zynjyrynyň aktiwler toplumynda iň ýokary mukdarda hem kesgitlenýändigini bilmek möhümdir. Çekiş mukdaryňyzyň üznüksiz amal tejribesi üçin iki çäklendirmä laýyk gelýändigine göz ýetiriň.

Mysal:

Alisiň “ApeX Pro” hasabynda 10,000 USDC bardygyny göz öňüne getiriň. Poligon zynjyryny ulanyp, 10,000 USDC çykarmak isleýär, ýöne ApeX Pro-daky Poligonyň aktiw howuzynda bary-ýogy 8,000 USDC bar. Ulgam Alise poligon zynjyrynda bar bolan serişdeleriň ýeterlik däldigini habar berer. Bu, ýa-da Poligondan 8000 USDC ýa-da ondanam az pul alyp, galan bölegini başga bir zynjyryň üsti bilen çykarmagy ýa-da ýeterlik serişdesi bilen 10,000 USDC-ni başga bir zynjyrdan alyp biljekdigini görkezer.

Söwdagärler “ApeX Pro” -da islän zynjyryny ulanyp, goýumlary we pullary aňsatlyk bilen we ygtybarly edip bilerler.

“ApeX Pro”, dürli aktiw howuzlarynda ýeterlik aktiwleri üpjün etmek üçin zynjyrlardaky serişdeleriň balansyny sazlamak üçin gözegçilik programmasyny ulanar.

Söwda

Geljekde has köp söwda jübüti bolarmy?

1. Ulanyş ukybymyz ulaldygyça, Apex Pro köp sanly hemişelik şertnama bazarlarynyň çykmagyna garaşýar. Ilkibaşda, Beta tapgyrynda, BTCUSDC we ETHUSDC üçin hemişelik şertnamalary goldaýarys, turbadaky beýleki köp sanly şertnamalar. 2022-nji ýyldan başlap, maksadymyz DeFi belgilerini we göwrümi boýunça iň işjeň söwda edilýän cryptocurrency jübütlerini sanamaga gönükdirilen 20-den gowrak täze şertnama tekliplerini hödürlemek.

Söwda tölegleri näme?

Söwda tölegleri:

1. Töleg gurluşy

1. “ApeX Pro”, iki sargyt görnüşini tapawutlandyryp, söwda töleglerini kesgitlemek üçin öndüriji töleg gurluşyny ulanýar: Maker we Taker sargytlary. Maker sargytlary, ýerleşdirilenden soň derrew ýerine ýetirilmedik we doldurylman sargyt kitabyna çuňlugy we likwidligi goşýar. Munuň tersine, Taker sargytlary derrew ýerine ýetirilýär we sargyt kitabyndan likwidligi derrew peseldýär.

2. Häzirki wagtda Maker tölegleri 0.02%, Taker tölegleri 0.05% derejesinde kesgitlenýär. “Apex Pro”, söwda işjeňliginiň ösmegi bilen söwdagärlere tölegleriň bahasynyň arzanlamagyndan peýdalanmaga mümkinçilik berýän derejeli söwda töleg ulgamyny ýakyn wagtda durmuşa geçirmegi meýilleşdirýär
.

2. Sargydymy ýatyrsam, töleg alynarmy?

, Ok, sargydyňyz açyk bolsa we ony ýatyrsaňyz, töleg alynmaz. Feygymlar diňe doldurylan sargytlar boýunça alynýar.

Maliýe tölegleri

Maliýeleşdirmek, söwda nyrhynyň ýer bazaryndaky esasy aktiwiň bahasy bilen ýakyn gabat gelmegini üpjün edip, uzak ýa-da gysga möhletli söwdagärlere tölenen tölegi emele getirýär.
3
. Maliýeleşdirmek üçin

tölegler Maliýe tölegleri, her 1 sagatdan uzak we gysga wezipeli adamlaryň arasynda çalşylýar.
Maliýeleşdirmegiň derejesiniň her 1 sagatdan real wagtda üýtgäp durjakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Maliýeleşdirmegiň derejesi hasaplaşykda oňyn bolsa, uzak wezipeli adamlar gysga wezipeli adamlara maliýeleşdiriş tölegini töleýärler. Şonuň ýaly-da, maliýeleşdiriş derejesi negatiw bolanda, gysga polo positiveitel eýeler uzak möhletli eýelere pul töleýärler.
Diňe hasaplaşyk wagtynda wezipeleri eýeleýän söwdagärler maliýe tölegini töleýärler ýa-da alarlar. Edil şonuň ýaly-da, töleg hasaplaşyklary geçirilende haýsydyr bir wezipäni eýelemeýän söwdagärler ne töleg töleýärler, ne-de maliýe töleglerini alýarlar.
Wagt belligindäki ýagdaýyňyz, maliýeleşdirilenden soň, maliýeleşdiriş tölegleriňizi almak üçin ulanylar.

Maliýeleşdirme tölegleri = Positionerleşiş gymmaty * Indeksiň bahasy * Maliýeleşdirmegiň derejesi
Maliýeleşdirmegiň derejesi her sagat hasaplanýar. Mysal üçin:
 • Maliýeleşdirmegiň derejesi 10AM UTC bilen 11AM UTC arasynda bolar we sagat 11: 00-da alyş-çalyş ediler;
 • Maliýeleşdirmegiň derejesi 2PM UTC bilen 3PM UTC arasynda bolar we 3PM UTC bilen çalşylar

4. Maliýeleşdirmegiň nyrh hasaplamalary
Maliýeleşdirmegiň derejesi göterim derejesi (I) we Premium indeks (P) esasynda hasaplanýar. Iki faktor hem her minutda täzelenýär we bir minutlyk nyrhlar boýunça N * -Hour Time-Weighted-Average-Price (TWAP) ýerine ýetirilýär. Maliýeleşdiriş derejesi indiki N * -Hour göterim derejesi we N * -Hour premium / arzanladyş komponenti bilen hasaplanýar. A +/− 0.05% dampener goşulýar.
 • N = Maliýeleşdirmegiň wagt aralygy. Maliýe serişdesi sagatda bir gezek ýüze çykýandygy sebäpli, N = 1.
 • Maliýeleşdirmegiň derejesi (F) = P + gysgyç * (I - P, 0.05%, -0.05%)

Diýmek, (I - P) +/- 0.05% içinde bolsa, maliýeleşdirmegiň göterimi göterim derejesine deňdir. Alnan maliýeleşdiriş derejesi, wezipe bahasyny kesgitlemek üçin ulanylýar we degişlilikde uzak we gysga wezipeli adamlar tarapyndan tölenmeli maliýe tölegleri.
Mysal hökmünde BTC-USDC şertnamasyny alyň, bu ýerde BTC esasy aktiw we USDC hasaplaşyk aktiwidir. Aboveokardaky formula laýyklykda göterim derejesi iki aktiwiň arasyndaky göterim tapawudyna deň bolar.
5
. Göterim derejesi
 • Göterim derejesi (I) = (USDC göterim - esasy aktiw göterimleri) / Maliýeleşdiriş derejesi aralygy
  • USDC göterim = Hasap walýutasyny karz almak üçin göterim derejesi, bu ýagdaýda USDC
  • Esasy aktiw göterimleri = Esasy walýutany karz almak üçin göterim derejesi
  • Maliýeleşdirmegiň derejesi aralygy = 24 / Maliýeleşdirmegiň wagt aralygy

Mysal üçin BTC-USDC ulanmak, USDC göterim mukdary 0.06% bolsa, BTC göterim mukdary 0.03%, maliýeleşdiriş aralygy 24:
 • Göterim derejesi = (0.06-0.03) / 24 = 0,00125% .

6. Premium Index
Söwdagärleri, Premium Index ulanyp, Oracle bahasyndan arzanladyşlardan peýdalanyp bilerler - bu indiki söwda derejesini ýokarlandyrmak ýa-da şertnama söwdasynyň derejesine laýyk gelmek üçin ulanylýar.
 • Premium Index (P) = (Maks (0, Täsir teklibiniň bahasy - Oracle bahasy) - Maks (0, Oracle bahasy - Täsir soramagyň bahasy)) / Indeksiň bahasy + Häzirki aralygyň maliýeleşdiriş derejesi
  • Täsir teklibiniň bahasy = Teklip tarapynda Impact Margin Notional-y ýerine ýetirmek üçin ortaça doldurma bahasy
  • Täsir soramagyň bahasy = Sorag tarapynda Impact Margin Notional-y ýerine ýetirmek üçin ortaça doldurma bahasy

Impact Margin Notional, belli bir mukdarda margin esasynda söwda etmek üçin elýeterli düşünje we täsir teklibini ölçemek ýa-da bahany soramak üçin sargyt kitabynyň çuňlugyny görkezýär.
7
. Maliýe tölegi
Şertnama Maksimum Minimum
BTCUSDC 0.046875% -0.046875%
ETHUSDC 、 BCHUSDC 、 LTCUSDC 、 XRPUSDC 、 EOSUSDC 、 BNBUSDC 0.09375% -0.09375%
Beýlekiler 0.1875% -0.1875%

* Indi diňe BTC we ETH hemişelik şertnamalary bar. Beýleki şertnamalar ýakyn wagtda ApeX Pro-a goşular.
Thank you for rating.