“ApeX” dostlaryň bonusyna ýüz tutuň - 50% -e çenli

“ApeX” dostlaryň bonusyna ýüz tutuň - 50% -e çenli
  • Mahabat döwri: Çäkli wagt ýok
  • Mahabatlandyryş: Eminleriňiziň söwda tölegleriniň 40% -ine we kömekçi kärhanalaryňyzyň girdejileriniň 10% -ine çenli
Dinamiki maliýe dünýäsinde öňe gitmek strategiki saýlawlary we mümkinçilikleri ulanmagy talap edýär. Öňdebaryjy maliýe platformasy bolan “ApeX” ulanyjylara maliýe mümkinçiliklerini artdyrmak üçin iň täze gurallar we çeşmeler bilen mümkinçilik berýär. Şeýle girdejili mümkinçilikleriň biri, bonus syýahatynda - maliýe syýahatyňyzy ösdürmek üçin döredilen sylag ulgamy.

Bu gollanma, ApeX tarapyndan hödürlenýän bonusy üpjün etmek üçin möhüm ädimleri geçer we bu platformadaky tejribäňizden has köp peýdalanmagyňyzy üpjün eder. Tejribeli maýa goýujy ýa-da maliýe ýagdaýyna täze gelen bolsaňyzam, bu giňişleýin gollanma size ApeX-de bonus potensialyny açmak üçin zerur bilimleri berer.


“ApeX” ugrukdyryş programmasy näme?

“ApeX salgylanma” programmasy ulanyjylara dostlaryny “ApeX” platformasyna ugrukdyrmak we söwda işlerinden bonus gazanmak üçin döredildi. Başgalary çagyrmak bilen, eminleriň söwda tölegleriniň 40% -ine we şahamçanyň girdejisiniň 10% -ine çenli alyp bilersiňiz.
“ApeX” dostlaryň bonusyna ýüz tutuň - 50% -e çenli

“ApeX” ugrukdyryş programmasy arkaly girdeji nädip almaly

1-nji ädim: Müşderiňiziň söwdasyndaky girdejileri ApeX bilen paýlaşmak üçin şu gün ýüz tutuň .

2-nji ädim: ApeX anketaňyzy gözden geçirer. Makullanansoň, diňleýjileriňiz bilen paýlaşmak üçin özboluşly ugrukdyryjy baglanyşyk alarsyňyz.

3-nji ädim: Makalalarda, sosýal mediýada we mazmunyň beýleki görnüşlerinde öz şahsy baglanyşygyňyzy wagyz ediň we her täze işjeň müşderide ömürlik komissiýa gazanyň!

“ApeX” şäriklik peýdalary

“ApeX” söwda platformamyzy tanatmak üçin biziň wezipämiz we gymmatlyklarymyz bilen laýyk gelýän esasy pikir liderlerini (KOL) we mazmun döredijileri gözleýär.

Hyzmatdaş
  • Bazardaky iň ygtybarly we ygtybarly merkezleşdirilmedik söwda platformalarynyň biri bilen hyzmatdaş

Aç-açanlyk
  • Aç-açan yzarlamak we hasabat bermek

Kompensasiýa
  • ApeX Protokolynyň ýerli belliklerinde goşmaça artykmaçlyklar bilen USDC-de hemişelik nagt pul
“ApeX” dostlaryň bonusyna ýüz tutuň - 50% -e çenli
Thank you for rating.