ApeX Şahamça maksatnamasy - ApeX Turkmenistan - ApeX Türkmenistan

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we ApeX-de hyzmatdaş bolmaly
“ApeX” şahamçasy programmasy, adamlara cryptocurrency giňişliginde täsirini monetizasiýa etmek üçin girdejili mümkinçilik berýär. Dünýäde öňdebaryjy cryptocurrency alyş-çalyşlaryny öňe sürmek bilen, şahamçalar platforma ýüz tutan her bir ulanyjy üçin komissiýa gazanyp bilerler. Bu gollanma sizi “ApeX Affiliate” maksatnamasyna goşulmak we maliýe baýraklarynyň potensialyny açmak üçin ädimme-ädim geçer.


“Apex” şahamçasy maksatnamasy

 • “Apex Pro” merkezleşdirilmedik maliýeleşdirmegiň (DeFi) we has takygy merkezleşdirilmedik alyş-çalyşlaryň (DEX) global kabul edilmegini çaltlaşdyrmak baradaky garaýşymyzy paýlaşýan şahamçalaryň höwesli ulgamyny ösdürmäge bagyşlanýar. Bu şahamçalar diňe gatnaşyjylar däl; “Apex Pro” ekosistemasynyň aýrylmaz bölegi we has giň “Web 3.0” landşaftynyň öwrenilmedik taraplaryna girişi giňeltmekde möhüm ähmiýete eýe.

 • “Apex Pro” şäriklik maksatnamasynyň çäginde şahamçalar söwdagärleri “Apex Pro” platformasyna çykarmak üçin höweslendirilýär. Mundan başga-da, bu söwdagärleriň käbiri öz jemgyýetlerini ApeX Pro bilen tanatmak we platforma goşulmaga we söwda etmäge höweslendirmek bilen baýraklary açyp, kiçi bölümlere öwrülip biler.


Girdeji toparyny nädip başlamaly

 • “Apex Pro” ilkibaşda diňe söwda bilen çäklenmän, giň ulgamlarynyň arasynda “Apex Pro” mirasyny ýaýradýanlara iň wepaly aklawçylarymyza minnetdarlyk alamaty hökmünde “Affiliate” programmasyny işe girizdi.

 • Tolgundyryjy habar! Şahamça Maksatnamasynyň III tapgyryny hödürleýäris, 65% -e çenli ugradylýan nagt pullary hödürleýän ösen derejeleri görkezýäris. Mundan başga-da, ajaýyp 40% ugradylýan kassa ýygymy we 1000 ABŞ dollaryna çenli bonuslar bilen öwünip, iň täsirli programma üpjünçiligini hödürleýäris.


ApeX näme hödürleýär

 • “ApeX Pro” biziň wezipämize gatnaşýan şahamçalaryň hyjuwly jemgyýetini ösdürmäge bagyşlanýar. Bilelikde, merkezleşdirilmedik maliýe (DeFi) we esasanam merkezleşdirilmedik biresalar (DEX) dünýä derejesinde kabul edilmegine itergi berýäris. Şahamçalarymyz, has giň Web 3.0 landşaftynyň öwrenilmedik burçlaryny köpri etmekde zerur bolan ApeX Pro ekosistemasynyň möhüm bölegi.
 • “ApeX Pro” şäriklik maksatnamasynyň çäginde şahamçalar söwdagärleri platforma çykarmak üçin höweslendirilýär. Bu söwdagärler, öz gezeginde, kiçi şärik bolup bilerler we öz jemgyýetlerini ApeX Pro bilen tanyşdyryp, hasaba alynmaga we söwda etmäge höweslendirip, baýrak gazanyp bilerler.
 • T2E-iň 9-njy eýýamyna ýakynlaşanymyzda, dahylly jemgyýet aşakdaky tablisada görkezilişi ýaly bölünip berlen baýraklary ýygnap başlar:

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we ApeX-de hyzmatdaş bolmaly

* Kadadan çykmalar bolup biler.

2023-nji ýylyň 16-njy ýanwaryndan UTC sagat 8-den başlap, “ApeX” şahamçalary üç (3) dürli belgi bilen baýrak alyp bilerler:

1. USDC -de kassa ýygymy

2. T2E $ BANA baýraklary

3. $ esAPEX -de goşmaça baýraklar ( ApeX Protokolynyň ýerli dolandyryş nyşany $ APEX-iň göçürilen wersiýasy )

Üns beriň:
 • USDC-de kassa ýygymy hemişelik.
 • $ EsAPEX-de goşmaça baýraklar jemi üç (3) aý, ýagny 2023-nji ýylyň 10-njy apreline çenli dowam eder.

  • Bu döwürde 5000,000 $ esAPEX gaty ýapgy bar (aýda takmynan 1,666,667 $ esAPEX). $ EsAPEX sylaglarynyň umumy mukdary şu aýlyk çäkden ýokary bolsa, bu formula laýyklykda sylag alýanlaryň arasynda bölüner:
  • Jemi sylaglar = Aýry-aýry sylaglary hasaplamak / Şu aýyň dowamynda ähli degişli şahamçalar üçin bölünip berlen umumy baýraklar * 1,666,667.

 • $ BANA-daky sylaglar, 2023-nji ýylyň 20-nji noýabrynda gutarýan T2E programmasynyň ahyryna çenli dowam eder .Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we ApeX-de hyzmatdaş bolmaly

Salgylanýan söwdagärler üçin peýdalar

 • ApeX şahamçasy tarapyndan ApeX Pro-a goşulmaga çagyrylsa, söwda tölegleri platformasynda 5% arzanladyş alyp bilersiňiz. ApeX Pro söwda tölegleri barada has giňişleýin maglumat üçin.

ApeX hyzmatdaşy nädip bolmaly?

1. “ApeX” şahamçasy hökmünde goşulmak isleýän bolsaňyz , “Affiliates” kanalynda Discord arkaly biziň bilen baglanyşyň. Toparymyz siziň soragyňyza iň gysga wagtda jogap berer.
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we ApeX-de hyzmatdaş bolmaly

2. Portalyňyzy hasaba alanyňyzdan soň, jemgyýetiňiz bilen paýlaşmak üçin çakylyk baglanyşygyny we kod döredip bilersiňiz. Çakylyk baglanyşygynyň web salgylanmalar üçin niýetlenendigini ýadyňyzdan çykarmaň, ykjam programma ulanyjylaryna eminleri degişli bölümler bilen baglanyşdyrmak üçin şahamça çakylyk kody gerek bolar. Bu jübütlik döredilenden soň, söwdagärler söwda töleglerinde arzanladyşlardan peýdalanyp bilerler.
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we ApeX-de hyzmatdaş bolmaly

3. Geliň, 2024-nji ýylda jemgyýetçilik tarapyndan dolandyrylýan Web 3.0 söwdasynyň täze eýýamyny başlamak üçin birleşeliň.


Aýratyn peýdalar we kaşaň baýraklar Müşderiler näme üçin ApeX-ni gowy görerler

1. ApeX protokolynda işjeň söwda edýän müşderiler üçin köp sanly baýraklary açmak üçin ApeX Discord kanalyny öwreniň.

2. ApeX-iň Discord kanalyna çümüň, açylmagyna garaşýan müňlerçe gymmatly baýraklary we sowgatlary tapyň.

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we ApeX-de hyzmatdaş bolmaly
Thank you for rating.