ApeX Giriş - ApeX Turkmenistan - ApeX Türkmenistan

“Coinbase Wallet” arkaly gapjygy “ApeX” -e nädip birikdirmeli
Merkezleşdirilmedik maliýe (DeFi) -iň hemişe ösýän landşaftynda ApeX hasyl ekerançylygy, merkezleşdirilmedik söwda we likwidligi üpjün etmek ýaly köp mümkinçilikleri hödürleýän ygtybarly platforma hökmünde tapawutlanýar. “ApeX” bilen DeFi syýahatyňyza başlamak, gapjygyňyz bilen baglanyşyk gurmak iň möhüm ädimdir. Howpsuz infrastrukturasy we ulanyjylara amatly dizaýny bilen tanalýan “Coinbase Wallet”, sanly baýlyklaryňyz bilen merkezleşdirilmedik dünýäň arasynda ajaýyp geçiriji bolup hyzmat edýär. Bu gollanma, gapjygyňyzy “Coinbase Wallet” -iň üsti bilen “ApeX” -e birikdirmekde ädimme-ädim öňe sürer, merkezleşdirilmedik maliýe mümkinçilikleriniň ägirt uly mümkinçiliklerinden doly peýdalanmaga mümkinçilik berer.

“Coinbase Wallet” arkaly gapjygy “ApeX” -e nädip birikdirmeli

1. Ilki bilen [ApeX] web sahypasyna girmeli , soňra sahypanyň ýokarky sag burçundaky [Söwda] düwmesine basmaly . 2. Web sahypasy Baş Baş sahypada size sag ýokarky burçdaky [Gapjyk birikdirmek]
“Coinbase Wallet” arkaly gapjygy “ApeX” -e nädip birikdirmeli
düwmesine basmagy dowam etdirýär . 3. Birikip başlamak üçin [Coinbase gapjyk] düwmesine basyň. 4. Ilki bilen, Coinbase gapjygynyň brauzer giňeltmesini goşuň. 5. Salgyny täzeläň, soňra [Gapjyk birikdiriň] düwmesine basyň , açylan penjire çykýar, Coinbase gapjygyny saýlamak üçin [Coinbase gapjyk] düwmesine basmaly. 6. Baglanyş işine başlamak üçin [Birikdirmek] düwmesine basyň. 7. Birikdirilenden soň, çykýan bir haýyş geler, indiki ädimi dowam etdirmek üçin [Haýyş ibermek] düwmesine basmaly. 8. Bu gapjygyň eýesidigiňizi tassyklamak üçin goluňyzy soramak üçin açylan penjire geler, birikme amalyny tamamlamak üçin [Bellige] basyň. 9. Üstünlik bolsa, ApeX-de söwda edip bilersiňiz.


“Coinbase Wallet” arkaly gapjygy “ApeX” -e nädip birikdirmeli

“Coinbase Wallet” arkaly gapjygy “ApeX” -e nädip birikdirmeli

“Coinbase Wallet” arkaly gapjygy “ApeX” -e nädip birikdirmeli

“Coinbase Wallet” arkaly gapjygy “ApeX” -e nädip birikdirmeli

“Coinbase Wallet” arkaly gapjygy “ApeX” -e nädip birikdirmeli

“Coinbase Wallet” arkaly gapjygy “ApeX” -e nädip birikdirmeli

“Coinbase Wallet” arkaly gapjygy “ApeX” -e nädip birikdirmeli

“Coinbase Wallet” arkaly gapjygy “ApeX” -e nädip birikdirmeli

Platformaňyz howpsuzmy? Akylly şertnamalaryňyz barlanýarmy?

Hawa, ApeX protokolyndaky (we ApeX Pro) akylly şertnamalar BlockSec tarapyndan doly barlanýar. Şeýle hem, platformadaky ekspluatasiýa töwekgelçiligini azaltmak üçin safe3 bilen näsazlyk köpeltmek kampaniýasyny goldamagy meýilleşdirýäris.

Apex Pro haýsy gapjyklary goldaýar?

Apex Pro häzirki wagtda goldaýar:
 • MetaMask
 • Ynam
 • Blemgoşar
 • BybitWallet
 • Bitget gapjyk
 • OKX gapjyk
 • Gapjyk birikdiriň
 • imToken
 • BitKeep
 • TokenPocket
 • Coinbase gapjyk

Bybit ulanyjylary gapjyklaryny ApeX Pro-a birikdirip bilermi?

Bybit ulanyjylary indi Web3 we Spot gapjyklaryny Apex Pro-a birikdirip bilerler.

Testnet-e nädip geçmeli?

Testnet opsiýalaryny görmek üçin gapjygyňyzy ilki ApeX Pro bilen birikdiriň. 'Söwda' sahypasynyň aşagynda sahypanyň ýokarky çep tarapynda Apex Pro nyşanynyň ýanynda görkezilen synag netijelerini tapyp bilersiňiz.
Dowam etmek üçin islenýän Testnet gurşawyny saýlaň.
“Coinbase Wallet” arkaly gapjygy “ApeX” -e nädip birikdirmeli

Gapjyk birikdirip bolmaýar

1. Gapjygyňyzy iş stolunda we programmada ApeX Pro-a birikdirmegiň kynlygynyň dürli sebäpleri bolup biler.

2. Iş stoly

 • Brauzerde integrasiýa bilen MetaMask ýaly gapjyklary ulanýan bolsaňyz, Apex Pro-a girmezden ozal integrasiýa arkaly gapjygyňyza girendigiňize göz ýetiriň.

3. Programma

 • Gapjyk programmaňyzy iň soňky wersiýa täzeläň. Şeýle hem, “ApeX Pro” programmaňyzyň täzelenendigine göz ýetiriň. Notok bolsa, iki programmany hem täzeläň we täzeden birikdirip görüň.
 • Birikdirmek meselesi VPN ýa-da serwer ýalňyşlyklary sebäpli ýüze çykyp biler.
 • Käbir gapjyk programmalary “Apex Pro” programmasyny işe girizmezden ozal açylmagyny talap edip biler.

4. Goşmaça kömek üçin “ApeX Pro Discord” kömekçi kömegi bilen bilet tabşyrmagy göz öňünde tutuň.

Thank you for rating.