ApeX näme?

“ApeX” 30x çenli güýji bolan merkezleşdirilmedik kripto alyş-çalşygy bolup, takmynan 15 belgi bilen uzak ýa-da gysga gitmäge mümkinçilik berýär. Söwdagärler “ApeX.Exchange” -e baryp, kripto gapjygyny birikdirip, serişdeleri akylly şertnama goýup bilerler we derrew KYC ýok söwda edip ýa-da talaplara gol çekip bilerler. Ethereum we BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche we Optimism ýaly beýleki ulgamlary goldaýar, çalt amallara we az mukdarda gaz töleglerine mümkinçilik berýär.

ApeX bir exchangeasy 300+ teňňe we 5+ million ulanyjy bilen iň meşhur merkezleşdirilen kripto bir exchangeasy Bybit tarapyndan döredildi . Doly ynamsyz söwda gurşawyny döretmek niýeti bilen 2022-nji ýylda “ApeX” -ni işe girizdiler.

Esasy aýratynlyklary we peýdalary

  • Bybit tarapyndan gurlan: ApeX derrew belli bir derejede ynam we ynam alýar, sebäbi hünärmen söwdagärler üçin iň meşhur kripto alyş-çalyş Bybit tarapyndan guruldy.
  • Pes tölegler we oňat söwda interfeýsi: ApeX GMX ýaly merkezleşdirilen biresalaryň we bäsdeşleriň köpüsinden has pes töleg hödürleýär. Öndüriji / alyjy tölegi bary-ýogy 0.02% / 0.05%. Mundan başga-da, professional we ulanyjy üçin amatly söwda tejribesi bar, ony özüne çekiji platforma edýär.
  • Çyzgyly goldaw: ApeX Ethereum Mainnet-i, şeýle hem Abitrum we Polygon ýaly beýleki Layer-2 torlaryny goldaýar, bu çalt amallara we az gaz töleglerine mümkinçilik berýär.
  • Baýraklar we höweslendirişler: “ApeX” ulanyjylary, söwda-girdeji gazanmak mümkinçilikleri, BANA howa uçuşlary we beýleki baýraklar arkaly platformany ulananda awtomatiki usulda sylaglanýarlar.

ApeX näme hödürleýär?


ApeX syn

Bu syny ilkinji gezek ýazanymdan bäri, ApeX platformany yzygiderli täzeläp, has köp bellik goşýar. Häzirki wagtda 15 USDC söwda jübütini , 30x çenli güýji , söwda gazanmak üçin mümkinçilikleri , sylaglary we pes tölegleri tapyp bilersiňiz . Topar sosial söwda taraplaryna we DeFi jemgyýetini ösdürmäge hem üns berýär. Platformadan geçeliň:

1. Gurallar söwdasy

Ulanyjylar aktiwlere baglylykda 15x ýa-da 30x güýji bilen hemişelik şertnamalary söwda edip bilerler . Jemi 15 söwda jübüti bar, BTC, ETH, XRP, ATOM we DOGE, 2023-nji ýylyň dowamynda has köp bellik goşmak meýilnamasy bar. Söwda paneli ulanyjy üçin amatly we Bybit-e meňzeýär, ösen diagramma gurallaryny hödürleýär, duralganyň ýitgisini yzarlaýar we girdeji çäkleri we başgalar. Söwdagärler bu aýratynlyklara islän wagtyňyz, islendik ýerde, tor tölegi we garaşmagyň az wagty bilen girip bilerler .

2. Köp zynjyrly goldaw

“ApeX ”, “Ethereum”, “Arbitrum”, “Optimism”, “Güýç”, “Binance Smart Chain” we “Polygon” ýaly birnäçe blokirleme ulgamyny goldaýar . Şeýle hem, zynjyrly goýumlary we goýumlary hödürleýär, bu bolsa Ethereum ulanyp goýup, Arbitrum ýa-da başga bir kombinasiýa goýup bilersiňiz.

3. Söwda-gazanmak we sylag

“ApeX's Trade-to-Earn” (T2E) programmasy ulanyjylary platformada eden her bir söwdasy üçin beýleki tölegler bilen birlikde BANA belgileri bilen sylaglaýar . Şeýle hem “ApeX” has köp baýrak gazanmak üçin hepdelik ýaryşlary, yza çekilýän howa uçuşlaryny, söwda nyrhlaryny we beýleki kampaniýalary teklip etdi.

ApeX ýygymlary

Nyrh görnüşi

Mukdary

Maker tölegi

0.02%

Taker tölegi

0.05%

Kripto goýumlary

Mugt

Kripto yzyna almak

Mugt

Çalt kripto çekmek

0.10% (iň az 5 USDC)

Howpsuzlyk

“ApeX” akylly şertnamalar bilen doly üpjün edilen merkezleşdirilmedik alyş-çalyşdyr. Mundan başga-da, gowy abraýly esasy kripto alyş-çalşygy Bybit tarapyndan işlenip düzüldi. Goragsyz platforma hökmünde ApeX ulanyjylaryň serişdelerini saklamaýar, bu ulanyjy serişdeleriniň howpsuzlygynyň esasan platformanyň esasy howpsuzlygyna baglydygyny aňladýar.

ApeX, ulanyjy serişdeleriniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin Arbitrum Layer 2, ZK rollup tehnologiýasy we Starkware-yň akylly şertnama programma üpjünçiligini ulanýar. “ApeX Pro” ulanyjylara gizlinlik we gizlinlik hödürleýär, sebäbi Web3 gapjyklarynyň köpüsi şahsyýeti anyklaýan maglumatlary ýygnamaýar. “ApeX Pro” -da söwda etmek üçin ulanyjylar diňe Web3 gapjygyna birikmeli, platformada beýleki DEX ýaly hususy söwda edýärler.

CEX-lerden we DEX-lerden ApeX Pro artykmaçlygy

Merkezleşdirilmedik söwda ulgamy hökmünde platforma aç-açanlyk güýjüni öz içine alýar, söwdalary barlaýar we blokirleme tehnologiýasy arkaly amallary yzarlaýar.

Mundan başga-da, ulanyjylaryň maliýe ýagdaýyna gözegçilik edip we söwda prosesinde aktiwlere doly gözegçilik edip bilýän giňişligi üpjün edýär. Dünýäniň islendik ýerinden päsgelçiliksiz, erkin derwezebanlarsyz söwda ediň.

Beýleki DEX-ler bilen deňeşdirilende, “ApeX Pro” öz sargyt kitap interfeýsi bilen ulanyjylara merkezleşdirilmedik söwdada bökdençsiz geçip biler.

Diňe bu däl, “ApeX Staking” we “Söwda gazanmak üçin söwda” programmalaryna goşmaça, ulanyjylar girdejilerini köpeldip we öndürijiler üçin 0,02%, alyjylar üçin 0,05% bilen ApeX Pro-da tygşytly söwdanyň artykmaçlyklaryndan peýdalanyp bilerler. Şeýle hem, platforma 10-a çenli söwdany we sekuntda 1000 sargyt ýerleşdirmegi / ýatyrmagy üpjün edip, ýokary amal tizligini üpjün edip biler.

Zk-subutnamalary we “Validium” -y birleşdirmek arkaly, söwdalaryňyz iň ýokary howpsuzlyk derejesini üpjün etmek bilen, gözleriňizden goralýar.

Netije

“ApeX Pro”, ulanyjylara baýlyklaryny aç-açan we adalatly dolandyrmak, goramak we peýdalanmak üçin serişdeleri bermek arkaly howpsuz we ygtybarly gurşawda baýlygyny ösdürip biljek erkin we açyk ekosistemany döredýän Web 3.0 platformasydyr.

Thank you for rating.