ApeX goldawyna nädip ýüz tutmaly

ApeX goldawyna nädip ýüz tutmaly
Meşhur cryptocurrency alyş-çalyş platformasy bolan ApeX, ulanyjylaryna iň ýokary derejeli hyzmatlary bermäge bagyşlanýar. Şeýle-de bolsa, islendik sanly platformada bolşy ýaly, kömege mätäç ýa-da hasabyňyz, söwda ýa-da amallaryňyz bilen baglanyşykly soraglar ýüze çykyp biler. Şeýle ýagdaýlarda, aladalaryňyzy çalt we netijeli çözmek üçin ApeX goldawyna nädip ýüz tutmalydygyny bilmek zerurdyr. Bu gollanma sizi dürli kanallardan we ApeX goldawyna ýetmek üçin ädimlerden geçer.

Onlaýn söhbetdeşlik arkaly “Apex” goldawy

1. Diskord hasabyňyza giriň.
.
ApeX goldawyna nädip ýüz tutmaly
_ [ApeX] web sahypasyna, [Goldaw] saýlap, sorag belgisiniň nyşanyna [?] basyň. “Discord” -yň açylan penjiresi “ApeX” kanalyna Çakylygy görkezer.
ApeX goldawyna nädip ýüz tutmaly

ApeX goldawyna nädip ýüz tutmaly

ApeX goldawyna nädip ýüz tutmaly
3. Barlamak işiňizi indiki birnäçe ädim bilen tamamlaň. [Doly] düwmesine basyň.(Eger eýýäm şeýle eden bolsaňyz, bu ädimden geçiň)
ApeX goldawyna nädip ýüz tutmaly
4. Ilki bilen düzgünleri tassyklamak üçin gutujyga basyň, gutarmak üçin [Ibermek] düwmesine basyň.
ApeX goldawyna nädip ýüz tutmaly
5. Indi “Discord” -da “ApeX” -iň esasy kanalynda.
ApeX goldawyna nädip ýüz tutmaly
6. Indiki ädim, çep tarapdaky kanala basyň.
ApeX goldawyna nädip ýüz tutmaly
7. Indi rol aljak kanalyňyzda, roluňyzy almak üçin [Indi goşulyň!] Düwmesine basyň.
ApeX goldawyna nädip ýüz tutmaly
8. Açylýan habar, roluňyzy alandygyňyzy görkezenden soň, çep tarapdaky profiliňize köp sanly kanal goşulandygyny görersiňiz.
ApeX goldawyna nädip ýüz tutmaly
9. Kanal sütünlerini aşak aýlaň, goldaw kanalyny gözläň we soňra basyň. Şol kanala gelersiňiz. “ApeX” bilen habar alyşmak üçin “Bilet döretmek” düwmesine basyň, ApeX-den peýdalanyňyzda meseläňiz we islendik meseläňiz barada sorap bilersiňiz.
ApeX goldawyna nädip ýüz tutmaly
ApeX goldawyna nädip ýüz tutmaly
10. Bilet döredeniňizden soň, habar kanalyňyza goşulmak üçin [# bilet-XXXX] düwmesine basyň.
ApeX goldawyna nädip ýüz tutmaly
11. Indi problemalaryňyzy we ApeX bilen baglanyşykly meseleleri [Habar # bilet-XXXX] gutusyna ýazyp bilersiňiz.
ApeX goldawyna nädip ýüz tutmaly
12. ApeX bilen söhbetdeşligiňizi gutaranyňyzdan soň, meseleleriňiz çözülen bolsa, bu söhbetdeşligi ýapmak üçin [Closeapmak] düwmesine basyp bilersiňiz.
ApeX goldawyna nädip ýüz tutmaly

“Apex” kömek merkezi

1. Ilki bilen [ApeX] web sahypasyna giriň , soňra Mainnet-e girmek üçin [Indi söwda] düwmesine basyň.

ApeX goldawyna nädip ýüz tutmaly

2. rightokarky sag burçdaky sorag belgisiniň nyşanyna basyň.

ApeX goldawyna nädip ýüz tutmaly

3. Penjirä aşak gaçýar, [Tutorials] -a basyň.

ApeX goldawyna nädip ýüz tutmaly

4. Basanyňyzda açylan penjire peýda bolar. Ine, ApeX hakda maglumat tapyp boljak Kömek merkezi.
ApeX goldawyna nädip ýüz tutmaly


ApeX goldawyndan nädip çalt jogap alyp bilerin?

“ApeX” “Discord” platformasyndaky kynçylyklaryňyz barada biletiňizi gysga wagtda alanda, biletiňiz döredilenden 2 gün soň jogap bererler.


ApeX haýsy dilde jogap berip biler?

“Apex” iňlis dilini köplenç halaýar, ýöne olaryň mandarin, rus, Bhasa we ýapon dillerini ulanmagyna kömek edip biljek topar agzalary bar.


Sosial ulgamlar tarapyndan “Apex” goldawy

“Apex” sizi “Twitter” (X), “Discord” we “Telegram” arkaly goldap biler. Bularyň hemmesi ApeX-iň Sosial ulgamlary, esasy baglanyşyk aşakda.
ApeX goldawyna nädip ýüz tutmaly
Thank you for rating.