• រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: គ្មានពេលវេលាកំណត់
  • ការផ្សព្វផ្សាយ: រហូតដល់ 40%* នៃថ្លៃជួញដូររបស់អាជ្ញាកណ្តាលរបស់អ្នក និង 10% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់សាខារងរបស់អ្នក