• பதவி உயர்வு காலம்: வரையறுக்கப்பட்ட நேரம் இல்லை
  • பதவி உயர்வுகள்: உங்கள் நடுவர்களின் வர்த்தகக் கட்டணத்தில் 40%* வரை மற்றும் உங்களின் துணை-இணையாளர்களின் வருவாயில் 10% வரை